Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Łąck aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W latach 2010 - 2013 Nadleśnictwo Łąck uczestniczyło w następujących projektach związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych:

  • Projekt: „ Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nr POIS.03.01.00-00.003/09

W ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu ( wniosek wspólny realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ) 195,20 mln zł netto, maksymalna kwota dofinansowania 160,00 mln zł .
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu w Nadleśnictwie Łąck 182,21 tys. zł.
 

  • Projekt „LAS WOKÓŁ NAS – inicjatywy edukacyjne w Gminie Łąck skierowane do mieszkańców terenów wiejskich" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej a także podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród mieszkańców Gminy Łąck a zwłaszcza wśród dzieci w wieku szkolnym. Projekt zakłada zorganizowanie cyklu lekcji terenowych pt. "Od nasionka do wierzchołka" dla uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Łącku.

  • Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę drogi przeciwpożarowej nr 3 w Leśnictwie Podgórze.

Działanie w ramach PROW na lata 2010-2013. Data wykonania operacji: do 28.10.2010. Maksymalna kwota dofinansowania 545 572 zł

  • Przedsięwzięcie: „ Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych na terenie RDLP w Łodzi" zrealizowany w latach 2010-2011 zgodnie z umową nr 268/2010/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 13.07.2010 r.

Wartość całego przedsięwzięcia 5,47 mln zł w tym dotacja NFOŚiGW 1,11 mln zł.
Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Łąck 74,54 tys. zł w tym dotacja NFOŚiGW 14,96 tys. zł.

  • Przedsięwzięcie: „ Zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości będących własnością Skarbu Państwa" zrealizowany w latach 2011-2012 zgodnie z umową nr 46/2011/Wn-05/OP-LE-LZ/D z dnia 03.03.2011 r.

Wartość całego przedsięwzięcia 0,55 mln zł w tym dotacja NFOŚiGW 0,23 mln zł.
Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Łąck 16,06 tys. zł w tym dotacja NFOŚiGW 4,76 tys. zł.