Lista aktualności Lista aktualności

RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 -Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck 

-Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139

-Dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz w celu zapewnienia czystości terenu Nadleśnictwa. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit f) RODO. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

-Dostęp do danych osobowych będą posiadały wyłącznie upoważnione organy. 

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 90 dni, po tym czasie zostaną automatycznie nadpisane

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

-nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla kupujących drewno

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck ul. Lipowa 4, 09-520 Łąck

-Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, tel. 507-054-139

-Zgoda na przetwarzanie danych przy sprzedaży drewna nie jest wymagana bowiem Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- są one niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość podpisania umowy- jest to warunek niezbędny. Zasady sprzedaży drewna reguluje Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

-Dostęp do danych osobowych będą posiadały wyłącznie upoważnione organy. 

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami skarbowymi przez okres 10 lat od zakończenia umowy sprzedaży.

-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

-nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.